Hoe werkt Pantein

Zorg en begeleiding dichtbij
Pantein werkt met vaste kleine wijkteams bij u in de buurt of wijk. U krijgt dus steeds van dezelfde mensen verzorging en verpleging en leert elkaar snel kennen. Dat is voor u plezierig en onze medewerkers weten eerder wat u nodig heeft en hoe ze u het beste kunnen helpen. 

Pantein is een leerbedrijf. Het is mogelijk dat een stagiaire of nieuwe medewerker samen met een medewerker uit het wijkteam de zorg bij u verleent.

Contactpersoon
Binnen het wijkteam krijgt u een vast aanspreekpersoon. Deze medewerker is verantwoordelijk voor de coördinatie van uw zorgvraag, behartigt uw belangen, zorgt voor een goede planning van zorg en is actief betrokken bij de bespreking van uw zorgplan.
U kunt bij deze medewerker terecht met uw vragen of als er problemen zijn omtrent uw zorgverlening. Wanneer deze medewerker afwezig is, kunt u uiteraard altijd terecht bij één van de andere collega’s uit het wijkteam.


Omgangsregels
We willen medewerkers, cliënten en hun familieleden graag een prettige en veilige omgeving bieden. Daarom beschikt Thuiszorg Pantein over omgangsregels. Deze kunt u hier bekijken.

Privacy
Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorg of begeleiding hebben toegang tot uw digitale dossier. Pantein hanteert ter bescherming van uw persoonlijke gegevens een privacyreglement dat voortvloeit uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Medewerkers van Pantein hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij niet met derden over uw situatie mogen praten. Aan uw naasten wordt alleen informatie gegeven wanneer u daar toestemming voor geeft. U beslist aan wie informatie mag worden verstrekt. Meer hierover kunt u lezen in de algemene voorwaarden

Om optimaal zorg te kunnen bieden of in geval van nood kan het echter nodig zijn dat de medewerkers onderling of met andere hulpverleners informatie uitwisselen. Deze informatie-uitwisseling blijft tot het noodzakelijke beperkt.

 

In het geval van ongeplande acute nachtzorg, dit wil zeggen dringende noodzakelijke zorg tussen 23:00 uur - 07:00 uur, heeft Pantein een samenwerkingsovereenkomst met zorgorganisaties in de regio. Op de genoemde tijd kunt u mogelijk zorg krijgen van een medewerker van een andere zorgorganisatie. Om u zo goed mogelijk te helpen heeft deze medewerker op dat moment toegang tot de relevante zorginformatie uit uw zorgdossier. 

 

Samenwerking met anderen
Om goede zorg te bieden werken we samen met andere professionals, zorg- en welzijnsorganisaties, zoals huisartsen, medisch specialisten, GGZ, ziekenhuizen, het sociaal wijkteam, basisteam, zorgcoöperaties etc. In uw zorgplan wordt vastgelegd welke hulpverleners verantwoordelijk zijn voor uw behandeling en zorgverlening.


Arbeidsomstandigheden
Pantein is verplicht om de richtlijnen uit de Arbeidsomstandighedenwet na te leven. Dit betekent dat Pantein eisen stelt aan de werkomstandigheden. Het gaat om veiligheid, hygiëne, werkmateriaal, roken, aanwezigheid van huisdieren en lichamelijke en psychische belasting. 

 

In de thuissituatie dienen soms voorzieningen te worden getroffen. Dit kunnen speciale hulpmiddelen zijn, bijvoorbeeld een Easy-slide (hulpmiddel voor aantrekken steunkousen), een hoog-laagbed of tillift, die noodzakelijk zijn om de veiligheid en gezondheid van u en de medewerker niet in gevaar te brengen. De medewerker inventariseert daarom samen met u welke hulpmiddelen nodig zijn en of deze aan de gestelde eisen voldoen. Soms kan het ook nodig zijn dat er aanpassingen aan de inrichting van de woning getroffen worden.

 

Er wordt gewerkt volgens vastgestelde werkwijzen en richtlijnen. Dat betekent dat medewerkers in sommige situaties beschermende materialen, zoals handschoenen, dragen. Goede arbeidsomstandigheden hebben ook te maken met een goede omgang met elkaar. Pantein gaat er vanuit dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan.

 

Bij extreme weersomstandigheden kunnen er tijdelijk wijzigingen wat betreft inhoud of tijdstip van de zorgverlening worden afgesproken.


Legitimatie
Om op een verantwoorde manier zorg te verlenen, heeft Pantein persoonlijke informatie van u nodig. Het is noodzakelijk dat u persoonlijke gegevens verstrekt ten behoeve van de zorgverlening, waaronder uw Burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens worden geregistreerd door de medewerkers en zijn alleen inzichtelijk voor diegene die ze functioneel nodig heeft. Ook dient u op verzoek een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs te tonen.

Ook de medewerker kan zich op uw verzoek met een pasje legitimeren als medewerker van Pantein.


Wat u van onze medewerkers mag verwachten
Om de kwaliteit van de zorgverlening te garanderen, houden onze medewerkers zich aan de wettelijke regelingen, algemene kwaliteitseisen en maatschappelijk aanvaardbare omgangsvormen. De medewerker behandelt u met respect en heeft persoonlijke aandacht voor u en uw naasten en gaat zorgvuldig met uw bezittingen om. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen, ideeën en leefregels. De medewerkers komen u hierin, binnen de mogelijkheden van de organisatie, tegemoet. De afgesproken werkzaamheden worden, in overleg met u, op een deskundige manier uitgevoerd. Indien een medewerker, om bepaalde redenen, de gemaakte afspraken niet na kan komen, bespreekt zij/hij dit met u.


De medewerkers mogen geen geld of cadeaus in ontvangst nemen.


Om de kwaliteit van de zorgverlening te garanderen, dienen de medewerkers zich te houden aan de regels die de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) stelt. Zij zijn daarom verplicht te werken volgens vastgestelde richtlijnen bij handelingen die risico’s voor uw gezondheid met zich meebrengen. Deze handelingen worden uitsluitend uitgevoerd na een schriftelijke opdracht van de (huis)arts of medisch specialist.